Næringsfondet "Kimen til vekst"

Næringsfondets formål er å bidra til økt verdiskaping i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak

Sparebank 1 Hallingdal Valdres er en stiftelse eid av kundene selv. Norske myndigheter pålegger sparebankene et visst krav om egenkapital, soliditet og inntjening. Men myndighetene åpner i Sparebanklovens §28 for å dele ut inntil 25% av overskuddet til almennnyttige formål, eller et fond for slike formål. 

Næringsfondet "Kimen til vekst" er et allmennyttig formål.
Muligheten for å gi støtte til næringsutvikling er det viktigste argumentet for at en del av overskuddet fra banken bidrar til varig verdiskaping i lokalsamfunnene. Dette kan være nyskaping, innovasjon, infrastruktur, energi, m.m. Grensen mellom hva som er næringsutvikling og andre allmennyttige formål er flytende. 

 Næringsfondet er skilt ut i en egen stiftelse.
Siden banken vil være långiver for mange av bedriftene, ønsker vi å holde aksjepostene fra næringsprosjektene adskilt fra bankens balanse. Dette for å holde en armlengdes avstand til bankens kredittgivning og unngå at denne type gaver, lån eller EK-tilførsel skal blandes med bankens driftsregnskap. Knytningen til banken opprettholdes ved at adm. banksjef sitter i styret og at stiftelsen benytter merkenavnet SpareBank 1.